0918439966

Máy tính Casio JS40TS

Máy tính Casio AX12B

Kích thước:145*210mm

Miêu tả:Loại 12 số có tính thuế,kiểm tra 120 bước tính