0918439966

Giấy nhớ Sign here

Xuất xứ: 3M

kích thước: 22mm x 40mm

Đơn vị tính: tập