0918439966

Dụng cụ văn phòng

Kẹp 51mm

Dụng cụ văn phòng

Kẹp 41mm

Dụng cụ văn phòng

Kẹp 32mm

Dụng cụ văn phòng

Ghim mũ sắt Deli

Dụng cụ văn phòng

Ghim cài C82

Dụng cụ văn phòng

Ghim cài C32

Dụng cụ văn phòng

Ghim cài C62 mầu

Dụng cụ văn phòng

Ghim cài C62 L1

Dụng cụ văn phòng

Nhổ ghim KW-TriO 508

Dụng cụ văn phòng

Nhổ ghim Deli 0232

Dụng cụ văn phòng

Đạn ghim KW-TriO 23/20